Jeśli masz pytanie, skontaktuj się (48) 58 526 12 00

Regulamin Przedsiębiorcy

Dział I

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.nutrizoo.pl prowadzony jest przez firmę Wilandt Brothers PL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hutnicza 15 B, 81-061 Gdynia (dalej Właściciel), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000450969, NIP: 586-228-12-64 ; Regon: 221830064.
  W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, posiadanie adresu e-mail, a także zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej oraz akceptacja plików cookies.
 2. Przez Klienta rozumie się osobę niebędącą konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014.121 j.t.).

Dział II

Obowiązki Klienta przed zamówieniem towaru

 1. Klient przed zamówieniem towaru zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotowym Regulaminem oraz głównymi cechami produktu, które wskazane są po każdorazowym naciśnięciu na interesujący Klienta produkt.

Dział III

Sposób porozumiewania się Właściciela z Klientem

 1. Właściciel porozumiewa się z Klientem pisemnie lub za pomocą poczty internetowej e-mail na wskazany przez Klienta adres poczty internetowej z adresu kontakt@nutrizoo.pl.

Dział IV

Kontakt z Właścicielem i koszty z tym związane

 1. Klient może szybko i efektywnie skontaktować się z Właścicielem za pomocą poczty e-mail, przesyłając wiadomość na adres kontakt@nutrizoo.pl, listownie pod adresem  ul. Hutnicza 15 B, 81-061 Gdynia lub telefonicznie pod numerem telefonu 58 526 12 00.
 2. Klient ponosi koszty porozumiewania się z Właścicielem na odległość w celu zawarcia umowy zgodne z cennikiem usług telekomunikacyjnych wynikających z zawartej przez niego umowy z operatorem usług telekomunikacyjnych. W przypadku porozumiewania się z Właścicielem drogą listowną Klient ponosi koszty zgodne z cennikiem operatora usług pocztowych.

Dział V

Warunki i czas realizacji zamówienia

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna – sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.
 2. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:
  • a) jakie produkty zamówił,
  • b) adres, na jaki ma być dostarczony zamawiany produkt (produkty) oraz (opcjonalnie) czy i jeśli tak to na jaki adres ma zostać wystawiona faktura,
  • c) sposób dostawy (firma kurierska lub Poczta Polska).
  • d) sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale VII niniejszego Regulaminu).
  • e) potwierdzenia złożenia zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę” lub w przypadku zamówień telefonicznych wyraźne potwierdzenie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Zakupiony towar wysyłany jest do klienta w terminie 3 dni od daty:
  • a) złożenia zamówienia w przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”
  • b) zaksięgowania przelewu na koncie Właściciela w przypadku wybrania sposobu płatności za pomocą tradycyjnego przelewu luby przy pomocy systemu Dotpay.
 4. Klient samodzielnie wybiera sposób dostarczenia zamówionego towaru, przy czym:
  • a) przy wyborze sposobu dostarczenia zamówionego towaru Pocztą Polską S.A. czas dostarczenia liczony jest według regulaminu przewoźnika;
  • b) przy wyborze sposobu dostarczenia zamówionego towaru firmą kurierską czas dostarczenia liczony jest według regulaminu przewoźnika.
 5. klep obsługuje tylko Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. Wysyłka jest realizowana wyłącznie na terenie Polski.

Dział VI

Ceny towarów i koszty przesyłki

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych towarów, które są dla Klienta widoczne przed złożeniem zamówienia i ponosi je Klient.

Dział VII

Forma płatności za zamówienie

 1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:
  • a) osobiście, gotówką w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”, za wyjątkiem ustępu 2.
  • b) tradycyjnym przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe,
  • c) za pośrednictwem systemu Dotpay (płatności on-line).
 2. Zapłatę za zamówione produkty w sposób opisany w punkcie 1a można dokonać jeżeli łączna cena zamawianych produktów nie przekracza 150 zł.

Dział VIII

Reklamacje i zwroty

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2
  miesięcy od stwierdzenia wad zawiadomi o tym Sklep.
 2. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@nutrizoo.pl.
 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

Dział IX

Postanowienia końcowe

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta jego hasła i loginu do Sklepu osobom trzecim.
 4. Właściciel Sklepu informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 5. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta o ustawy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 7. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu nutrizoo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz na życzenie faktury VAT.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. i obowiązuje osób fizycznych dokonujących z czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.