Jeśli masz pytanie, skontaktuj się (48) 58 526 12 00

Regulamin

Dział I

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.nutrizoo.pl prowadzony jest przez firmę Wilandt Brothers PL Sp. z o.o. z siedzibą przy ull. Hutnicza 15 B, 81-061 Gdynia (dalej Właściciel), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000450969, NIP: 586-228-12-64 ; Regon: 221830064.
  W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, posiadanie adresu e-mail, a także zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej oraz akceptacja plików cookies.
 2. Przez Klienta rozumie się osobę fizyczną dokonującą z Właścicielem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Dział II

Obowiązki Klienta przed zamówieniem towaru

 1. Klient przed zamówieniem towaru zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotowym Regulaminem oraz głównymi cechami produktu, które wskazane są po każdorazowym naciśnięciu na interesujący Klienta produkt.

Dział III

Sposób porozumiewania się Właściciela z Klientem

 1. Właściciel porozumiewa się z Klientem pisemnie lub za pomocą poczty internetowej e-mail na wskazany przez Klienta adres poczty internetowej z adresu kontakt@nutrizoo.pl.

Dział IV

Kontakt z Właścicielem i koszty z tym związane

 1. Klient może szybko i efektywnie skontaktować się z Właścicielem za pomocą poczty e-mail przesyłając wiadomość na adres kontakt@nutrizoo.pl, listownie pod adresem:  ul. Hutnicza 15B, 81-061 Gdynia lub telefonicznie pod numerem telefonu 58 526 12 00.
 2. Klient ponosi koszty porozumiewania się z Właścicielem na odległość w celu zawarcia umowy zgodne z cennikiem usług telekomunikacyjnych wynikających z zawartej przez niego umowy z operatorem usług telekomunikacyjnych. W przypadku porozumiewania się z Właścicielem drogą listowną Klient ponosi koszty zgodne z cennikiem operatora usług pocztowych.

Dział V

Warunki i czas realizacji zamówienia

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna – sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.
 2. Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:
  • a) jakie produkty zamówił,
  • b) adres, na jaki ma być dostarczony zamawiany produkt (produkty) oraz (opcjonalnie) czy i jeśli tak, to na jaki adres ma zostać wystawiona faktura,
  • c) sposób dostawy (firma kurierska lub Poczta Polska).
  • d) sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale VII niniejszego Regulaminu).
  • e) potwierdzenia złożenia zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę” lub w przypadku zamówień telefonicznych wyraźne potwierdzenie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Zakupiony towar wysyłany jest do klienta w terminie 3 dni od daty:
  • a) złożenia zamówienia w przypadku wybrania sposobu płatności „za pobraniem”
  • b) zaksięgowania przelewu na koncie Właściciela w przypadku wybrania sposobu płatności za pomocą tradycyjnego przelewu lub przy pomocy systemu Dotpay.
 4. Klient samodzielnie wybiera sposób dostarczenia zamówionego towaru, przy czym:
  • a) przy wyborze sposobu dostarczenia zamówionego towaru Pocztą Polską S.A. czas dostarczenia liczony jest według regulaminu przewoźnika;
  • b) przy wyborze sposobu dostarczenia zamówionego towaru firmą kurierską czas dostarczenia liczony jest według regulaminu przewoźnika.
 5. Sklep obsługuje tylko Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. Wysyłka jest realizowana wyłącznie na terenie Polski.
 6. Właściciel ma obowiązek dostarczenia zamówionego towaru bez wad.

Dział VI

Ceny towarów i koszty przesyłki

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych towarów, które są dla Klienta widoczne przed złożeniem zamówienia i ponosi je Klient.

Dział VII

Forma płatności za zamówienie

 1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:
  • a) osobiście, gotówką w momencie dostarczenia zamówienia „za pobraniem”, za wyjątkiem ustępu 2.
  • b) tradycyjnym przelewem bankowym na wskazane przez Sklep konto bankowe,
  • c) za pośrednictwem systemu Dotpay (płatności on-line).
 2. Zapłatę za zamówione produkty w sposób opisany w punkcie 1a można dokonać jeżeli łączna cena zamawianych produktów nie przekracza 150 zł.

Dział VIII

Reklamacje i zwroty

 1. Klient, który nabył towar ma prawo złożyć reklamację. Reklamacja złożona przez osobę nieuprawnioną pozostawiana jest bez rozpoznania.
 2. Właściciel jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji Usługi.
 3. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że została ona uwzględniona. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się wysłanie przed upływem tego terminu przez Właściciela odpowiedzi o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  • a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta;
  • b) określenie przedmiotu reklamacji;
  • c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  • d) datę złożenia zamówienia
  • e) wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku gdy Klient żąda ich wypłaty;
  • f) numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłego zamówienia;
  • g) podpis Klienta - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 5. W przypadku gdy reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 4 pkt a) -e), h) lub i), Właściciel niezwłocznie informuje Klienta o konieczności jej uzupełnienia.
 6. W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych ust. 4 pkt a) -e), h) lub i), Właściciel, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa Klienta do jej uzupełnienia w terminie 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 7. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust. 4 pkt g), a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności nie budzi wątpliwości, Właściciel traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.
 8. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres ul.Hutnicza 15B, 81-061 Gdynia lub mailowo na adres: kontakt@nutrizoo.pl.
 9. Właściciel niezwłocznie potwierdza przyjęcie reklamacji w formie pisemnej lub mailowej.
 10. Reklamacja może być złożona w terminie 2 lat od daty wydania zamówionego towaru, jeżeli w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia nieprawidłowości zawiadomił o nich Właściciela. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
 11. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 10, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Klient jest powiadomiony.
 12. Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia poprzez udzielenie w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację.
 13. Każda odpowiedź na reklamację zawiera:
  • a) firmę, która rozpatruje reklamację;
  • b) powołanie podstawy prawnej;
  • c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
  • d) w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty;
  • e) w przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;
  • f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym;
  • g) podpis podmiotu upoważnionego do rozpoznania reklamacji.
 14. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację zawiera dodatkowo uzasadnienie faktyczne i prawne oraz jest doręczana przesyłką poleconą.
 15. Odpowiedź na reklamację jest ostatecznym rozstrzygnięciem w sprawie i wyczerpuje drogę wewnętrznego postępowania reklamacyjnego. Dalsze spory mogą być skierowane na drogę postępowania przez sądem powszechnym lub na drogę postępowania polubownego, czy też mediacji.
 16. W przypadku, gdy Klient będzie chciał wdać się w spór z Właścicielem ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację

Dział IX

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Każdemu Klientowi, korzystającemu ze sklepu internetowego nutrizoo.pl przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres ul. Hutnicza 15B, 81-061 Gdynia lub na adres e-mail: kontakt@nutrizoo.pl. Prawo do odstąpienia przysługuje Klientowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres podany powyżej.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć za pomocą formularza dostępnego TUTAJ
 3. Właściciel przesyła Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli jest ono skuteczne.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela. Właściciel nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w odniesieniu do umów:
  • a) w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.

Dział X

Postanowienia końcowe

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta jego hasła i loginu do Sklepu osobom trzecim.
 4. Właściciel Sklepu informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.
 5. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta o ustawy o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 7. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu nutrizoo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz na życzenie faktury VAT.
 10. Właściciel potwierdza Klientowi zawarcie umowy na odległość przesyłając mu informacje o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 11. Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r. i obowiązuje osób fizycznych dokonujących z czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.